Regulamin uczestnictwa w Konwencie Stylistów Fryzur 2023

&1

Postanowienia ogólne

 1. Uczestnikiem eventu szkoleniowego organizowanego przez Agencję Greg Media zwaną dalej Organizatorem, może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia czy miejsca zamieszkania.
 2. Regulamin określa ogólne zasady organizacji i tok eventu szkoleniowego oraz związane z nimi prawa i obowiązki Uczestników.
 3. Regulamin ustala ogólne zasady rejestracji  i rezygnacji Uczestników na event KSF 2023 organizowany przez Organizatora.

&2

Oferta eventu

 1. Szczegółowa oferta szkoleniowa Organizatora dostępna jest na stronie internetowej https://konwentstylistowfryzur.pl/ oraz na wydarzeniu na Facebooku.
 2. Organizator  zobowiązany jest do zapewnienia:
  1. Kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje i  umiejętności odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć
  2. Sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu szkoleniowego na evencie.
  3. Dodatkowych świadczeń, zapisanych w ofercie eventu, zawartych na stronie internetowej Organizatora https://konwentstylistowfryzur.pl/, takich jak przerwy kawowe, lunch, noclegi, imprezy wieczorne.
 3. Szkolenia na evencie są prowadzone według autorskich programów szkoleniowców zaproszonych na event.
 4. Programy szkoleniowe oraz materiały szkoleniowe są objęte prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody Organizatora jest zabronione.
 5. Organizator eventu szkoleniowego dopuszcza możliwość zmiany szkoleniowca w sytuacjach losowych. W takich przypadkach zastępstwo obejmie szkoleniowiec o kwalifikacjach i doświadczeniu nie mniejszym niż osoba pierwotnie wyznaczona do prowadzenia szkolenia.

&3

Rejestracja na event

 1. O przyjęcie na event mogą ubiegać się osoby spełniające warunki określone w &1.
 2. O zakwalifikowaniu na event decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe uiszczenie opłat (zadatek i opłata końcowa).
 3. Zgłoszenia na event są przyjmowane przy pomocy elektronicznych formularzy zgłoszeniowych, dostępnych poprzez formularz Google Forms, udostępniony na wydarzeniu na Facebooku.
 4. Wypełnienie formularza oznacza zawarcie Umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz akceptację niniejszego Regulaminu i przestrzeganie pozostałych ustaleń dokonanych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 5. Wypełnienie formularza powoduje powstanie obowiązku dokonania płatności przez Uczestnika za cały event oraz szkolenia.

&4

Płatność za event

 1. Uczestnik jest zobowiązany wnieść stosowną opłatę za event, w postaci zadatku, a następnie opłaty końcowej do dnia 20.02.2022
 2. Opłatę należy wpłacić za pomocą:
  • a) przelewem na konto:

mBank 45 1140 2004 0000 3202 8171 3063

Nazwa odbiorcy: Agencja Greg-Media Grzegorz Kociuba

Adres odbiorcy: Lubińska 4, 52-133 Wrocław

Tytuł przelewu:  podany w wiadomości mailowej po rejestracji

&5

Zasady rezygnacji z eventu

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego powoduje powstanie obowiązku dokonania płatności za event.
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w wydarzeniu i uzyskania zwrotu kosztów z tym związanych (opłaty za uczestnictwo), w kwocie pomniejszonej o wpłacony zadatek (500 zł), pod warunkiem, że zgłosi chęć rezygnacji z eventu nie później niż 10 dni przed wyznaczoną datą eventu.
 3. Rezygnacja z eventu po tym terminie sprawia, że Uczestnikowi nie przysługuje prawo do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów.
 4. Zgłoszenia rezygnacji można dokonać na adres email: kontakt@niezwykleczesanie.pl. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 5. Rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu bez wysłania drogą mailową informacji o tym fakcie do Organizatora na 10 dni przed wyznaczoną datą eventu, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie sprawia, że Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnej opłaty za uczestnictwo, zgodnie z ceną danego eventu zaprezentowanym w formularzu, na której Uczestnik dokonywał zgłoszenia poprzez formularz.
 6. Kwotą obowiązującą Uczestnika w sytuacji wymienionej w punkcie 5 jest kwota obowiązująca w dniu dokonywania przez Uczestnika zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie formularza.
 7. W przypadku, gdy event zostaje odwołane z winy Organizatora (choroba szkoleniowca, obostrzenia covid-19) Uczestnikom przysługuje zwrot całkowitej wpłaconej kwoty. W takim przypadku zostanie podany nowy termin eventu a zapisane osoby zostaną o tym fakcie poinformowane mailowo i przepisane do nowej grupy z nowym terminem eventu.
 8. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

&6

Zasady wystawiania faktur za event

 1. Uczestnik, który chce otrzymać fakturę Fakturę jest zobowiązany do wpisania w formularzu zgłoszeniowym dane, na jakie ma zostać wystawiony dokument polecenia zapłaty (pełna nazwa firmy, adres, NIP) w przypadku rachunku należy wpisać imię i nazwisko oraz adres.
 2. Na podstawie podanych w formularzu danych wystawiana jest faktura.

&7

Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są przechowywane i przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozliczenia opłaty za uczestnictwo w evencie
 2. Ponadto Organizator informuje, że danych osobowych Uczestników nie przetwarza w celach marketingowych.
 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres Zamawiającego, numer telefonu służbowego Uczestnika, adres e-mailowy Uczestnika) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 4. Dane Uczestników nie są i nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

&8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.